תפילת החיד"א לבקשת זוגיות

רבונו של עולם, בחסדך הרבים יצרת את עולמך, ובראת בו אדם, ועשית לו עזר אישה, וצוית אותנו לישא אישה ולהוליד בנים, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה שלא לאחר מצוה זו, ויען חיי האדם בעולם הזה ועבודת ה' הן בגשמיות והן ברוחניות, והן בעולם הבא תלויים באשה שהיא עזר כנגדו לתמוך ולהציל מן החטא, ובעוונותינו הרבים אין עוד נביא ולא בעלי רוח הקודש, לדעת מי היא בת זוגתי הראויה והטובה הראויה כדי שאקיים מצוותיך.

לכן באתי להפיל תחנתי לפניך, שיהי רצון מלפניך אדוני אלקי ואלקי אבותי שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי את בת זוגתי שתהיה נאה וצנועה, יראת ה', ובעלת מדות טובות, ובעלת מזל טוב, וטובת שכל ומוצלחת ומבורכת, כי בזה אוכל לעבוד עבודת הקודש בלי טירדה, והיה הנערה אשר ידברו לי עליה והיא ראויה, ויש לה יראת ה' ומדות טובות ומזל טוב והוגנת לי, ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה לבי לגמור הדבר באופן שאוכל לקיים מצוותיך, וטוב לי בעולם הזה ובעולם הבא.

אל מלא רחמים, ר'חום ח'נון ש'ומר ת'ומך מ'ציל י'שר פ'ודה (יכון ולא יזכיר בפה רחש תמיף) עזרני על דבר כבוד שמך עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדשתך. חונני וענני ושמע תפלתי (יכון בשם ולא להזכיר בפה אראריתא) כי אתה שומע תפלת כל פה, ברוך שומע תפלה (יכון ולא יזכיר בפה אוכץ אזבוגה).

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.