מגזין אינטרנטי מספר 42   פרשת  אחרי-מות קדושים  אייר תשע"ז

שלום לכל אוהבי/חברי מרכז מיכאל

תגובות (במייל חוזר) לדברים הנכתבים, יתקבלו בברכה.

                                                                                                         שבת שלום לכולם

פרשת אחרי-מות ופרשת קדושים וההפטרה מיחזקאל כ'

גם השבת אנו קוראים בתורה, שתי פרשיות, בשנה רגילה לכל אחת מהן הפטרה נפרדת. כשהן נקראות במחובר קוראים, לפי רוב המנהגים את הפטרת פרשת קדושים. לפי מנהג הספרדים מפרק כ' בספר יחזקאל, ולמנהג האשכנזים מתוך עמוס פרק ט'. פרשת אחרי מות עוסקת בקדושות המיוחדות לזמן, למקום, לאנשים מיוחדים. תחילתה בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים שהוא יום אחד המיוחד בשנה, במקום הקדוש ביותר שהוא קדש הקדשים, ע"י האדם הקדוש מכל, הכהן הגדול.

פרשת קדושים פותחת בקריאה: "קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלוהיכם" ומסיימת: "והייתם לי קדושים כי קדוש אני ה', ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי."

החידוש הגדול של פרשת קדושים הוא, שמושג הקדושה אינו תלוי רק במצבים ובמקומות שמחוץ לסדר החיים הרגיל. לא רק במקדש, לא רק באמצעות מצוות טכסיות של טהרה וכפרה מגיעים לקדושה וטהרה. הדרך אל הקדושה נמצאת בבית וברחוב, בשוק ובשדה. כך גם אפשר להבין את אוסף המצוות בפרשה, הנראה לכאורה ללא קו מנחה או מאחד. אין פינה בתחומי החיים שפרשת קדושים אינה מגיעה אליה. קדוש יהיה מי שנזהר בממון חברו ובכבודו, מי שמכבד את הוריו, נשמר מעריות מרבה לעשות חסד עם זולתו, שומר על סדרי ניקיון וטהרה של גופו, רכושו וסביבתו, בכל עת ובכל שעה. קיום המצוות היא הדרך להתקדשות. הרמב"ן מוסיף כי בקיום המצוות לא די, הקדוש הוא האדם המקדש את עצמו במותר לו. מערכת המצוות היא הבסיס, אך האדם צריך להשתדל יותר, לא די בקיום המצוות על מנת לצאת ידי חובה.

בהפטרה על פי מנהג הספרדים סוקר הנביא תקופות בתולדות ישראל, תקופות בהן חטא העם, עד כדי כך שהקב"ה רצה לכלות את העם. בכל המקרים לא כילה הקב"ה את חמתו בעם רק כדי שלא יחולל שמו בגויים. יחזקאל מזכיר את בחירת ישראל במצרים, את היציאה ממצרים ואת התביעה: "ואמר אליהם איש שיקוצי עיניו השליכו, ובגילולי מצרים אל תטמאו, אני ה'." אך ישראל אינם נענים לתביעה להתקדש: "וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליכו, ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפך חמתי עליהם, לכלות אפי בהם, בתוך ארץ מצרים. ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם, אשר נודעתי אליהם לעיניהם, להוציאם מארץ מצרים."

גם במדבר: "וימרו בי בית ישראל במדבר, בחוקותי לא הלכו, ואת משפטי מאסו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואת שבתותי חיללו מאד, ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לכלותם. ואעשה למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים אשר הוצאתים לעיניהם."

הנביא מסיים בקריאה לשוב ולהיות קדושים: אני ה' אלוהיכם, בחוקותי לכו, ואת משפטי שמרו ועשו אותם. ואת שבתותי קדשו, והיו לאות ביני וביניכם לדעת כי אני ה' אלוהיכם.

שבת שלום צמרת

*תוכנית לימוד חדשה באמצעות האינטרנט – לפרטים לחצו כאן

https://www.michael-center.com/?page_id=7585

 *לזמני השבת לחצו על הקישור המצורף

http://dat.gov.il/Pages/ShabathTimes.aspx

מרכז מיכאל – בית ללימודי יהדות ורוחניות – רחוב אחוזה 117 קומה ב' רעננה

054-6365057      ת.ד. 145 רעננה 4310101