השנה – תשפ"ב צום ט באב יחול ביום ד-ה' 26-7/7/23 משקיעה של יום רביעי עד צאת כוכבים של יום חמישי

שלושת השבועות בין י"ז לתמוז עד ט' באב נקראים "ימים בין המיצרים". משמעותם ימי דין, ימים הנחשבים מסוכנים יותר.
מדוע הם נקראים "בין המיצרים"? המיצרים הם כוחות דין, צינורות רוחניים של דין, מהם מגיע הכוח הזה המוציא לפועל דין בעולם. הם למעשה שני שמות של הבורא האחד- אלהי"ם והשני אדנ"י.
בתקופת תמוז אב השפע הרוחני המגיע לעולם זורם דרך שני שמות אלו המשפיעים דין ולכן הזמן מסוכן, לכן לא מתחתנים בזמן זה.
בשער הכוונות של האר"י יש כוונות מיוחדות לתקופה על מנת להמתיק(להחליש) את כוחות הדין, אנו מביאים כאן את דברי האר"י
שער הכוונות של האר"י – ימים בין המיצרים
גם צריך לכוין כוונות אלו בעמידה בכל הימים ההם. הנה בברכת אבות באותה ההויה הא' תכוין שתאיר זו ההויה אל תמורתה היוצאת בחילוף אותיות שלפניה והיא טדה"ד ובהויה של אתה גבור תכוין שתאיר הויה זו אל תמורת' היוצאת בחילוף אותיות שלאחריו והיא כוז"ו ובהויה ג' שבאתה קדוש תכוין שתאיר זו ההויה אל תמורתה בא"ב דא"ת ב"ש והיא מצפ"ץ והנה ג' שמות הנז' טדה"ד וכוז"ו ומצפ"ץ הם בגי' שי"ן עם הכולל.
ובברכת רצה תכוין כי מלת רצה היא בגימטריא אלקים דמילוי ההין (אלף למד הה יוד"מם) כי רצה הם אותיות צרה והוא סוד ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע שהוא שם אלקים דההין. וזה סוד בין המצרים כי מן השם הנז' שהוא דין יוצאות בימים האלו הצרות. גם תוסיף שם אדני עם רצה של אלקים הנז' ויהיו בגי' שי"ן ותכוין כי ב' בתי דינין אלו שהם אלקים ואדני שהם סוד בין המצרים ב' מצרים העולים בגי' שי"ן יתמתקו ע"י ג' השמות הראשונים שנתכוונת בהם בג' ברכות הא' והם טדה"ד כוז"ו מצפ"ץ העולים בגי' שי"ן כנז' ועל ידי כן אותיות צרה יתהפכו לרחמים ויהיו רצה ה' אלקינו:
ובברכת שים שלום באותם ב' שינין שבראשי תיבות של שים שלום תכוין אל ב' השינין הנ"ל גם התיבות עצמם של שים שלום שניהם יחד עולות בגימטריא שי"ן שי"ן הנז' ועוד יתירים ו' כנגד ו' שמות הנז' והם שם יהו"ה וג' תמורות והם טדה"ד כוז"ו מצפ"ץ ושם אלקים ושם אדנ"י

ימים בין המיצרים
שלושה שבועות בין י"ז תמוז עד ט' באב ידועים כימי דין, בהיסטוריה שלנו הרבה ימי חורבן וצרות קשורים לתקופה זו.
בספר הזהר מצויין שבחודשים תמוז, אב וטבת אין את ההגנה של השכינה. למעשה אלו חודשים בהם עוצמת האור והשפע חזקים במיוחד וכאשר אין את "הפילטר" של השכינה, יש גילויים של דין.
בכתבי האר"י מסבירים "בין – המיצרים " כלומר ההשפעה של האור בימים אלו דרך שמות הדין ( אדנ"י ו – אלהי"ם ), כלומר אנו זקוקים לתוספת הגנה בימים אלו.
אחת הדרכים לקבל הגנה היא לזכור שהסיבה לצרות היא שנאת חינם ולהיזהר מאוד ממחלוקות הבאות מהאגו, בנוסף ישנן מדיטציות בכיתבי האר"י העוזרות ליצור פילטר רוחני ולהמתיק את הדין, כדאי לעיין בשער הכוונות לפירוט הכוונות.
בימים אלו לא כדאי להתחיל דברים חדשים כגון מעבר בית עבודה וכו…