א
נדב ואביהוא בני אהרון הכהן; רבי רחומאי מהחבריא קדישא דרשב"י;
ר' משה יוסף הפפמאן

ב

ג

ד

ה
ר' אברהם יהושע העשל "האפטא רבה";
ר' צבי הירש מקוריסטשוב תלמיד הבעש"ט

ו
ר' חיים אבולעפייא

ז
ר' יצחק מדראהביטש תלמיד הבעש"ט

ח
ר' מרדכי מנעסכיז

ט
ר' יעקב צבי יאלעס תלמיד החוזה מלובלין

י
מרים הנביאה; מורהו של הרב אשלג

יא
ר' משה בן נחמן הרמב"ן; ר' ישעיה הלוי איש הורוביץ 'השל"ה הקדוש'

יב
ר' אריה ליב מפליצק

יג
מרן ר' יוסף קארו 'הבית יוסף'; ר' משה אלשיך;

יד
ר' אשר ישעיה מראפשיץ תלמיד המגיד מזלוטשוב

טו
יצחק אבינו; יהודה בן יעקב אבינו (משבטי י-ה)

טז
לוי בן יעקב אבינו (משבטי י-ה)

יז
ר' נפתלי הרץ; ר' ראובן הכהן מפראג; ר' ישראל בעל נצח ישראל;
רבי מאיר אבוחצירא

יח
הרב יהודה צבי ברנדווין; ר' מאיר הנשיא אבולעפיא הלוי

יט
ר' אהרון הגדול מקארלין תלמיד המגיד ממזריטש;
ר' שלמה יהודה ליב מלנטשנא תלמיד החוזה מלובלין

כ
רב האי גאון; ר' יחזקאל מפאנעטה

כא

כב
ר' יצחק מווארקי

כג
ר' משה מטראני, "המביט"

כד
ר' ישראל דוד מרגליות יפה בן "הלבוש";
ר' יוסף הכהן מרימונוב ממשפחת הבעש"ט

כה
ר' חיים מצאנז; ר' יוסף מטאמשוב תלמיד החוזה מלובלין

כו
יהושע בן נון

כז

כח;
ר' שעפטיל הלוי הורוביץ בן השל"ה הקדוש; אביי ורבא

כט
ר' יעקב יצחק ממאקרוב נכד ר' מרדכי מטשרנוביל

ל
רבנו יוסף הלוי אבן מיגאש; ר' חיים ויטאל; ר' מהר"י בי רב