מגזין אינטרנטי מספר 28   פרשת ויחי  טבת תשע"ז

שלום לכל אוהבי/חברי מרכז מיכאל

תגובות (במייל חוזר) לדברים הנכתבים, יתקבלו בברכה.

כך נוכל לשפר את הכתוב מידי שבוע ונעורר את תחושת השותפות לקהילה ולמרכז מיכאל.

                                                                                                         שבת שלום לכולם

פרשת ויחי

בפרשה מסופר על פטירת יעקב אבינו אשר מכנס את בניו לקראת הפטירה, כמו שנאמר:

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" אומר המדרש שרצה יעקב לגלות את הקץ, את אחרית הימים, ונעלם ממנו.

למרות שנעלם מיעקב להגיד לבניו מה יהיה באחרית הימים, קבלנו את האמצעי הנחוץ לתקופה שלנו, תקופת אחרית הימים, האספו-להתאסף ביחד, ואגידה-להיות אגודה אחת, כלומר הכוח של אחדות בין בני ישראל הוא הכוח שיעזור לעבור את התקופה הזו בשלום.

מכוון שזהו הכוח המיוחד המומלץ לתקופה, אנו רואים מצבים ומקרים המנסים לקעקע את האפשרות לאחדות בינינו.

כדאי לחשוב על הנאמר לעיל כיצד אני מתרגם את התובנה הזו לחיים האישיים!

שבת שלום,

הרב יחזקאל נגר

הפטרת ויחי

ויקרבו ימי דוד למות

בפרשת השבוע אנו קוראים על יעקב אבינו הנוטה למות. הוא מקבץ את בניו סביב למיטתו ואומר דברים לכל אחד מהם. יעקב מבקש בדבריו לקבוע את סדרי העם העומד לקום מזרעו. בניו, המקיפים את מיטתו, הם עתה בני ישראל, במובן הצר בניו של יעקב, המשפחה המצומצמת, בקרוב הם יהיו לראשי שבטים של עם בני ישראל. צוואתו של יעקב איננה עניין אישי בינו לבין בניו ונכדיו, היא נאמרת תוך מודעות לתפקידם העתידי כראשי שבטים, אשר לכל אחד תפקיד מיוחד בעם ישראל. יעקב מגדיר לבניו את התכונות המיוחדות לכל אחד מהם. תכונות אלה תקבענה את התפקיד שיקבלו השבטים שיצאו מהם.

פרשת השבוע פותחת במילים: "ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף …" ההפטרה פותחת: "ויקרבו ימי דוד למות, ויצו את שלמה בנו לאמר". יעקב מבשר לבנו את קיצו הקרב: "ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת…" ודוד מודיע לבנו: "אנכי הולך בדרך כל הארץ".  בבראשית רבה דרשו חז"ל כי כל מי שנאמר בו "קריבה", לא הגיע לימי אבותיו. בתרגום יונתן לדברים ל"א, יד, מנה שלושה צדיקים שנאמר במיתתם הלשון 'קרב'. וכל אחד היה מנהיג בזמנו. יעקב אבינו, דוד המלך, ומשה רבנו. דוד המלך, העומד לפני מותו מצווה לשלמה בנו. הוא מחזק את ליבו ואומר: "וחזקת והיית לאיש", ומדריך אותו: "ושמרת את משמרת ה' אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה, ואת כל אשר תפנה שם". את הצוואה 'ללכת בדרכיו' פרשו חז"ל בתלמוד הבבלי מסכת סוטה דף י' ע"א: לדבוק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום וכו'.

בצד האזהרה על שמירת התורה ומצוותיה, כתנאי להצלחת המלכות, מצווה דוד להרע למי שהרע עימו, ולהטיב עם מטיביו. הדברים קשורים אלה באלה. מחובת המלכות להשליט תורה ומצוות, ומחובת לעקור אנשי רשע מן הארץ. האב מייעץ לבנו ללמוד מניסיון חייו. דוד מצווה לבנו על יואב בן צרויה: "ועשית כחכמתך, ולא תורד שיבתו בשלום שאול". רלב"ג מבאר: עשה כחכמתך, באופן שלא תניחנו למות מיתת עצמו, כי כבר הגדיל לעשות הרעות … וייוסרו שאר האנשים מעשות ככה, וייראו גם כן מלבעוט במלכות. שני אנשים מצווים לביתם: אבי האומה ואבי מלכות דוד.  מה רב ההבדל:

ליעקב בנים רבים הממשיכים את מפעל חייו. כולם מתאספים ושומעים תוכחה, דברים על ייעודם, ומקבלים ברכה מאביהם. כל הבנים מאוחדים, לאחר מריבות חייהם. יעקב, שחייו היו קשים, כמסופר בפרשיות הקודמות, וכדבריו אל פרעה: "מעט ורעים היו ימי שני חיי", זוכה למות בשלווה. הוא רואה את יוסף עליו אמר: "כי ארד אל בני אבל שאולה", משנה למלך מצרים. הוא רואה את בניו קרובים זה לזה, כפי שלא היו מעולם. הוא נפרד מן העולם בהרגשה שתקוותיו תמומשנה.

אצל דוד תלוייה כל התקווה להמשך שושלת בית דוד, בבן אחד. בן אחד ימשיך את מפעלו של האב לשמור משמרת ה'. התלמוד הבבלי במסכת בבא בתרא דף קט"ז, ע"א אומר:  דוד שהניח בן כמותו, נאמר בו "שכיבה".  ואומר מדרש שיר השירים רבה פרשה א: דוד ושלמה, כל מה שכתוב בזה כתוב בזה, דוד מלך ארבעים שנה וזה מלך ארבעים שנה.. דוד כתב ספרים ושלמה כתב ספרים… דוד בנה מזבח ושלמה בנה מזבח…

ואף על פי כן משאירה צוואת דוד צער בליבנו. דוד מלך ישראל, נעים זמירות ישראל, עוזב את העולם הזה ונקמה בליבו. המחשבה שפושעים לא באו על עונשם היא נטל כבד על מצפונו, ברגעי חייו האחרונים. הוא יודע כי אם לא ישלטו צדק ומשפט לא תיכון המלכות. דוד אינו יודע שלווה של זקנה. גם באחרית ימיו עליו להדריך את בנו בהנהגת המדינה.

המסגרת החיצונית של ההפטרה דומה לזו של הפרשה, שני זקנים נפרדים מן החיים ומצווים לביתם. מה רב ההבדל ביניהם.

שבת שלום, צמרת

*תוכנית לימוד חדשה באמצעות האינטרנט – לפרטים לחצו כאן

https://www.michael-center.com/?page_id=7585

*לזמני השבת לחצו על הקישור המצורף

http://dat.gov.il/Pages/ShabathTimes.aspx

רשימת אירועים

*פרשת שבוע ומודעות רוחנית,  בכול יום שני   20:00-21:30

כדאי להזמין חברים חדשים

יום טיול כלניות ומדיטציות קבליות – פרטים באתר

ראש חודש שבט – פרטים באתר

מרכז מיכאל – בית ללימודי יהדות ורוחניות – רחוב אחוזה 117 קומה ב' רעננה

054-6365057      ת.ד. 145 רעננה 4310101