מגזין אינטרנטי מספר 37   פרשת  כי תשא/פרה  אדר תשע"ז

שלום לכל אוהבי/חברי מרכז מיכאל

תגובות (במייל חוזר) לדברים הנכתבים, יתקבלו בברכה.

שבת שלום

פרשת כי תשא – שבת פרה

הפרשה עוסקת בתחילתה בעניין מחצית השקל ובהמשכה בעניין עגל הזהב ושלוש עשרה מידות הרחמים.

מחצית השקל

נתינת מחצית השקל למשכן שימשה לתיקון וכפרה עד חטא העגל ועל מכירת יוסף, שתי טעויות שעשינו המשפיעות על תיקון האומה היהודית עד היום, נתינת תרומה זו מהווה פדיון נפשו של האדם.   פרטים נוספים ואפשרות לביצוע התרומה לחצו כאן

מעשה העגל

כשש שעות לפני רדת משה רבנו מהר סיני, מלאך המות משטה בבני ישראל ומראה להם כדמות משה מת על מיטה הפורחת ברקיע. כתוצאה מכך רוצה העם הנהגה מוחשית שתלך לפניהם וראשי הערב רב יוצרים את העגל.

הבעיה העיקרית במעשה העגל מתרחשת כאשר משה יורד מההר, העם הרוקד סביב העגל רואים שמשה רבנו חי וממשיכים לרקוד ולשמוח בעגל, אין חרטה מידית בראותם שמשה לא מת! וזו הופכת להיות הסיבה העיקרית לשבירת הלוחות.

מכאן למדים שכול עוד יש צער לאדם כאשר הוא עושה טעות או עברה, יש לכך תקנה בדרך הקלה יותר, אך כאשר האדם שמח בה, אין לזה תקנה בדרך הקלה כי אם בדרך הארוכה, דרך הסבל המזכך את האדם.

שלוש עשרה המידות שגילה משה הצילו את העם ממוות אך לא פטרו אותנו מהתיקון המתמשך למעשה עד היום.

שבת פרה

השבת נקרא פסקא מסוימת מפרשת חוקת אודות פרה אדומה המטהרת את הטמאים, משמעות קריאה זו בזמננו הוא גילוי אור של רפואה!

בברכת שבת שלום,  הרב יחזקאל נגר

הקשר בין השבת להפטרה

כי תשא – ויקחו אליך פרה אדומה תמימה

גם השבת נדחית ההפטרה הרגילה, מפני ההפטרה המיוחדת לשבת זו: פרשת פרה.

פרשת שקלים, שנקראה בשבת שלפני ראש חדש אדר, עסקה במחצית השקל, הנשקלת לקראת תחילת שנת הכספים החדשה של הקרבנות, בחדש ניסן. פרשת פרה ופרשת החדש שלאחריה באות כשאנו מתקרבים לחדש הראשון לחודשי השנה, חדש ניסן, ולחג החרות, חג הפסח, כדי שיוכל אדם להקריב את הפסח עליו להכין את עצמו. הטמאים חייבים להיטהר, שכן טמא אסור בהקרבת הפסח, ובאכילתו.

השבת, שבת פרה, אנו קוראים למפטיר את תחילת פרשת חוקת בספר במדבר. הפרשה מדברת על לקיחת פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, על שחיטתה, שריפתה וערבוב אפרה במים. מי אפר הפרה משמשים לטהר טמאי מתים. דיני פרה אדומה נמסרו למשה ולאהרון, כך גם דיני קידוש החדש ודיני הפסח. כהפטרה לפרשת פרה אנו קוראים את מחציתו השניה של פרק ל"ו ביחזקאל: "בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפני." הפרשה עוסקת בטומאה ובטהרה ממנה, וההפטרה עוסקת בטומאה וטהרה. הטומאה מפרידה בין ישראל לבין אביהם שבשמים.

שתי טומאות הן:

  • טומאה שהיפוכה הוא טהרה, טומאת הגוף, ממנה יכול האדם להיטהר על ידי מעשי טהרה. טומאת המת היא טומאה כזו.

  • היפוכה של הטומאה השנייה הוא: קדושה, טומאה זו מכונה: "טומאת הקדושות". טומאה כזו נגרמת כתוצאה מחטאים. כגון: עריות, או אכילת מאכלות אסורים. לטומאה כזו אין התורה נותנת דרכי טהרה.

הפרשה מדברת בטומאת המת ובדרכי הטהרה ממנה. הנביא יחזקאל מדבר על טומאה שבאה כתוצאה מן החטא: "בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה, בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפני". העם מטמא את הארץ בשפיכות דמים ובעבודת גילולים. העונש על החטאים הוא גלות. בפרשת העריות בספר ויקרא מזהיר הקב"ה את העם: "ולא תקיא הארץ אתכם, בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם". ואומר הנביא: "ואשפך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ ובגילוליהם טמאוה. ואפיץ אותם בגויים ויזרו בארצות… הנביא מזכיר כאן את החטאים אשר חז"ל קבעו אותם כיהרג ואל יעבר. טומאת הנידה – מרמז על גילוי עריות, הדם אשר שפכו – שפיכות דמים, ובגילוליהם טמאוה – עבודה זרה. הגלות גרמה לחילול ה'. הגויים הצביעו על הגולים ואמרו: "עם ה' אלה ומארצו יצאו". ה' חומל על שם קדשו, אינו חפץ שחילול ה' ימשך, והוא מחליט לקדש את שמו בגויים, באמצעות עם ישראל. חילול ה' הוא עצם המצאם של עם ה' בגלות, דבר העלול להתפרש ע"י הגויים כחוסר יכולת של הקב"ה לגאלם. חילול ה' נגרם גם על ידי מעשי העם הממשיך לחטוא גם בגלות. הגויים מצפים מעם ה' שמעשיו יהיו למופת. וכשאין זה כך מתחלל שם ה'. ה' עושה למען שמו ומקבץ את נדחי ישראל חזרה לארצם. ומבטיח הקב"ה: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם, אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם…" "והושעתי אתכם מכל טומאותיכם". ומבאר רד"ק: דרך משל, כמו שהטמא נטהר במים שטובל בהם, ובהזאת מי חטאת, כן הטמא מעוונות נטהר בכפרה.

הקשר החיצוני ברור. כאן וכאן אנו מדברים על טומאה. כאן וכאן אנו מדברים על הזיית מים, כדי לטהר את הטמאים. ככל הנראה, לא רק הקשר החיצוני הביא לבחירת הפרק כהפטרת פרה. ההפטרה רומזת לנו, שלא רק מפני טומאה פיזית עלינו להשמר לפני הפסח, כדי שנוכל להקריב קרבן ה' במועדו. עלינו להשמר מחטא, כדי שלא תקיא אותנו הארץ ויגרם חילול ה'. בהתקרבנו לחג הפסח, חג החרות, עלינו לדאוג להיות עם קדוש, ולטהר גם את לבנו. עלינו לשאוף לחיים טהורים, חיים שאין בהם חטא, חיים בלב חדש, של עם ה' בארצו: "ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו ועשיתם. וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם, ואנכי אהיה לכם לאלוהים.

שבת שלום, צמרת

*תוכנית לימוד חדשה באמצעות האינטרנט – לפרטים לחצו כאן

    https://www.michael-center.com/?page_id=7585

 *לזמני השבת לחצו על הקישור המצורף

http://dat.gov.il/Pages/ShabathTimes.aspx

רשימת אירועים

*פרשת שבוע ומודעות רוחנית,  בכול יום שני   20:00-21:30

כדאי להזמין חברים חדשים

*נפתח קורס מבוא לקבלה-ביום שלישי 21/2/17 20:00 אפשר עדיין להצטרף

מרכז מיכאל – בית ללימודי יהדות ורוחניות – רחוב אחוזה 117 קומה ב' רעננה

054-6365057      ת.ד. 145 רעננה 4310101