לקבלת עדכונים במייל ומסרונים נא למלא את הפרטים

מרכז מיכאל ע"ר – אחוזה 117 קומה ב' רעננה  09-7404969

תקנון  (החלק הנוגע ברכישת מוצרים בחלק התחתון של הדף)

"מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" מפעיל אתר זה (להלן – "האתר"). השימוש באתר, לרבות במידע המופיע בו, בתוכן ובשירותים המופיעים בו האינטרנט (להלן – "השימוש באתר") כפוף לכתוב בתקנון זה. "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר " מציע ומאשר את השימוש באתר זה בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן– "תנאי השימוש"). אנא קרא את התנאים בשימת לב, שכן בשימושך באתר הינך מסכים ומאשר את כל תנאי השימוש. השימוש באתר והתכנים שבו הינו בהתאם להחלטת " מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כלפי " מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" בקשר לכך. " מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" רשאי לשנות מידי פעם בפעם, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש, וניתן יהיה למצוא באתר את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית. תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד. אחריות המשתמש השימוש באתר הוא אישי ופרטי בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי ללא הסכמה מפורשת בכתב מ" מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר". אין לשנות, להעתיק, להפיץ, לפרסם, ולעשות כל שימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בסמלים ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר. המשתמש מצהיר כי הוא כשיר מבחינה חוקית לקבל שירות באתר ווידא שאין כל מניעה משפטית או אחרת לשימוש זה. המשתמש מצהיר שאם ימלא מידע כלשהו באתר יהיה מידע זה נכון ומדויק וכי הוא בלבד ולא אדם אחר או מכונה ימלאו את המידע. המשתמש מצהיר כי כל המידע שהוכנס על ידו לאתר זה נעשה מרצונו החופשי. "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש, כתוצאה ו/או בקשר עם פעולות שיבוצעו בניגוד לאמור לעיל ו / או על ידי אדם בלתי מורשה ו/או על הפרות שיבוצעו על ידי משתמשים אחרים והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" בעניין זה. שם המתחם של האתר וסימני המסחר של " מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הינם קניינו של "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" בלבד. השימוש במידע והגנת הפרטיות במסירת הפרטים על ידך באתר, יהיה "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" רשאי, והינך מסכים לכך, כי מידי פעם בפעם יישלח אליך לתיבת הדואר האלקטרוני שמסרת, דואר אלקטרוני ובו מידע על פעילות "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע ש" מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" עצמו מפרסם ובין אם מידע של יצרנים ו/או ספקים ש" מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" משווק ו/או מפיץ את מוצריהם. באם אינך מעונין בקבלת דואר מסחרי כאמור, תוכל לבטל הסכמתך לגבי המשך קבלת דואר כאמור באופן אוטומטי במערכת הדיוור. "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" ו/או מי מטעמו יפעלו כמיטב יכולתם כדי להגן על הפרטיות שלך באתר האינטרנט, וכן ינקטו אמצעים סבירים כדי לשמור על פרטיותך אולם אין בכך כדי למנוע לחלוטין חדירה לא מורשית לאתר "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" אינו מתחייב למניעה מוחלטת כאמור. הצהרה המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שבמידע המופיע באתר עלולים להיות הפרעות ו / או סתירות או שגיאות ו/או אי דיוקים. "המרכז לקבלה" ו/או כל הפועל מטעמו לא יישאו באחריות בגין נזקים שנגרמו בשל כך ולא באחריות בשל קיומן של הפרעות ו/ או חוסר עקביות או שגיאות או אי דיוקים והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך כל פי "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" ו/או כל הפועל מטעמו. בנוסף, " מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" אינו אחראי למידע הקשור לאתר דרך הקישורים ו/או פרסומות ו/או אחרת, ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות כך והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" ו/או כל הפועל מטעמו. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה אחריות המשתמש היא לקבל ייעוץ מקצועי הולם המותאם לו באופן אישי. "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" אינו אחראי על החלטות ו / או פעולות ועל ההשלכות הכלכליות שלהם ו / או השלכות אחרות שנעשו על בסיס המידע, תכנים ושירותים שבאתר. במקרה של אי התאמה בין המידע שנמצא בעת גלישה באתר למידע שיש ל"מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר", המידע שבידי "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" הוא המחייב. שחרור מאחריות המשתמש פוטר בזאת את "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" ו/או כל הפועל מטעמו מאחריות כלשהי הנובעת מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מהשימוש בו. המשתמש מצהיר כי מודע לכך כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר את "מרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר" ו/או כל הפועל מטעמו מכל אחריות לכל הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק, ישיר או עקיף, במידה ונגרמו לו, בקשר עם השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתכנים המפורסמים בו ו/או בקשר לתוכניות ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ו/או מפורסמים בו. כללי על תנאים אלה יחול הדין הישראלי, ומקום השיפוט הבלעדי והיחיד לכל ענין ו/או מחלוקת בין הצדדים והנוגעים לאתר ו/או לתנאים אלה הינו בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו בלבד. היה וייקבע על ידי בית משפט כי תנאי מתנאי השימוש אינו חוקי ו/או אינו תקף, כי אז לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר תנאי השימוש.

לימוד המקוון

הלימוד בשיעורים על תוכניהם, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

הגלישה לשיעורים ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

הנהלת המרכז רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.

בכוונת הנהלת המרכז שהשיעורים יהיו זמינים כמפורסם, יחד עם זאת אין ביכולתו להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות ואו שינויים בלוח ההרצאות שיפורסמו מעת לעת, לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

הלימוד אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מכל סוג שהוא, בכל בעיה או שאלה אחריות המשתמש היא לקבל ייעוץ מקצועי הולם המותאם לו באופן אישי. המרכז אינו אחראי על החלטות ו / או פעולות ועל ההשלכות הכלכליות שלהם ו / או השלכות אחרות שנעשו על בסיס המידע, תכנים ושירותים שבשיעורים.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לשעורים הם של הנהלת המרכז מיכאל ואו הרב יחזקאל נגר.

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

1.1.    פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר עמותה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת המנוי ואו מוצר.

1.2.   העמותה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בעמותה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

1.3.  בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והעמותה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה.

1.4.    חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לעמותה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

1.6. העמותה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם").

רכישת מוצרים

ספרים ואו מוצר פיזי אחר ישלח לקונה עד 14 יום מיום הקנייה, ביטול יתקבל עד שבועיים מיום קבלת המוצר.

קניית מוצר אלקטרוני – המוצר יפתח לצפייה עד 48 שעות מזמן הרכישה ביטול והחזרת מנוי או תשלום עבור קורס/ים אלקטרוני יתקבל עד 7 יום מיום הרכישה.