מזוזה

בספר הזהר עם פירוש הסולם פרשת ואתחנן במאמר המזוזה נאמר:

סעיף עב:

מצווה, שהאדם יקבע מזוזה לפתחו, שיהיה כל אדם נשמר ע"י הקדוש ברוך  הוא כשיוצא מן הבית וכשיבוא אל הבית. וזה סוד,  ה׳ ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם. כי סוד המזוזה הוא נמצא תמיד על הפתח. וזה הוא הפתח של מעלה, שהוא המלכות,  שהיא פתח לזעיר-אנפין, בסוד, זה השער לה׳. וזה הוא מדרגה שנקרא  שומר, להימצא בשמירה.

סעיף עג:

כי האדם אינו שומר, חוץ משמירה של הקדוש ברוך הוא, שהוא שומר תמיד, ונמצא בפתח הבית, והאדם בפנים הבית. ועוד טעם למזוזה, כדי שלא ישכח האדם זיכרון הקדוש ברוך הוא לעולם. וטעם זה הוא, כמו ציצית, כמו שנאמר, וראיתם אותו וזכרתם את וגו׳. כיון שהאדם  רואה זיכרון ההוא, נזכר בעצמו לעשות מצות אדונו. וסוד האמונה, היא שמזוזה כוללת דכר ונוקבא יחד.

ברכה לקביעת מזוזה:

ברוך אתה יהו"ה אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה

 על הקלף כתוב: