ספירת העומר ועבודת תיקון המידות

ימי ספירת העומר קשורים קשר ישיר ליציאת מצרים וחג השבועות, בליל מכת בכורות התגלה שפע אלוקי עצום ששחרר אותנו מחשך מצרים, מקליפת מצרים שנקראה חכמת מצרים, שחרר אותנו מחושך העבודה הזרה אליה השתעבדנו במצרים.

השחרור היה מתנה מלמעלה ולא בזכות אותה הרווחנו, לכן על מנת שנרוויח את אותו השפע ממש שעתיד להתגלות בחג השבועות היה עלנו לספור את הימים עד לשבועות כלומר להכין עצמנו ככלי המסוגל לקבל את השפע האלוקי.

שבעת השבועות שבין פסח לשבועות הן כנגד שבע הספירות הנקראות גם שבע המידות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. החכמים מסבירים שהכנת הכלי מחייבת תיקון המידות הרעות הטבועות בנו וזמן מיוחד לכך הוא בימי ספירת העומר.

אמרו החכמים ששורש המידות הרעות נובע מגאוות הלב, שמקורו מיצר הרע של עבודה זרה, כאשר האדם חווה מצב בו רוצה לכעוס ומתגבר על הכעס צריך לחבר את זה לבורא להגיד בלב הבורא נתן לי את הכוח לא לכעוס ברגע הזה, המחשבה הזו מהווה אמצעי להחדרת האמונה ואז מידת הרחמים ממתיקה את הדין – ולא לייחס שלא כעסתי לכוח עצמי שלי. כל הנסיבות שאנו חווים הם במטרה אחת ויחידה, לקשר אותנו לבורא.

חשוב לדעת שמידות עוברות בתורשה לכן אברהם מבקש מאליעזר עבדו תקח אישה לבני יצחק רק מבני משפחתי, אפילו שהיו עובדי עבודה זרה, מכוון שהיו להם מידות טובות. במידה ואתה רואה במשפחתך מידות מסוימות לא טובות, תדע זה מצוי גם אצלך ואתה צריך להיזהר מאותן מידות רעות.

באיגרת הרמב"ן לפני הכול יש לתקן את מידת הכעס, תתרגל תמיד לדבר בנחת ועל ידי כך תשמור מרחק ממידת הכעס,.לפי הגר"א – עיקר תכלית החיים "שבירת המידות".

 

המידות והצדיקים

מידת החסד בזכות אברהם אבינו

התגברות על עבודה זרה – להתנהג במידת הבורא שהיא השפעה לזולת – בזמן הכנסת האורחים אברהם השפיע  רוחניות להאמין בבורא אחד ולא הכניס לאוהל מי שהיה טמא לפני שטרח לטהרו, מכוון שמידת החסד לבד חסרה גבולות בעקדת יצחק אברהם מקבל מיצחק קצת ממדת הגבורה, את היכולת לשים גבול לחסד

 

מדת הגבורה – יצחק אבינו

מידת הגבורה היא רצון ללא גבולות, לכן נשמתו של יצחק אבינו כוללת את הרצון של הנשמות כולן, אך כדי שהרצון העצום יוכל להתגלות יש לשלוט עליו. לכן נאמר איזהו גיבור – הכובש את יצרו.

במידת הגבורה ניתן לתקן את תכונת הפחד על ידי קבלה של יראת שמים, במידת הגבורה גם קיימת תכונת הרוגז והכעס, וכאן המקום לתקנם.

 

מידת התפארת – יעקב אבינו

נאמר על יעקב אבינו איש תם יושב אוהלים, יעקב לא היה נאיבי אך היה שלם במידותיו בזכות למוד התורה שלמד, מכאן שתיקון מחייב לימוד התורה כמו שנאמר בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין. הלימוד מחזק את האמונה ומהווה תיקון לספק.

 

מידת נצח בזכות משה רבנו

כוח הנצחיות יתגלה בממד שלנו כאשר תתגלה פנימיות התורה, לכן לא מספיק בדורנו התיקון של חיצוניות התורה חייבים גם את הפנימיות, מדת הנצח היא מידת ההתמדה והתגברות על הקשיים שבדרך.

 

מידת ההוד בזכות אהרון הכהן

נאמר על אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום, נאמר גם כן שאין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. האם אנו רודפי שלום?  האם אנו משתדלים באופן סביר להגיע לשלמות במעשים שלנו.

 

מידת יסוד בזכות יוסף הצדיק

יוסף הצדיק מאסף ומאחד את כל המידות, ובפרט מידתו קשורה לאברי ההולדה. התיקון כאן הוא במערכות היחסים המיניות של האדם, תיקון לתאווה.

 

מידת מלכות בזכות דוד המלך

לדוד המלך כוח שליטה – המלכות שולטת, כמו שנאמר "דינא דמלכותא דינא", כלומר דין המלכות השולטת הוא הדין. הרצון של רוב בני האדם הוא לשלוט על מצבים ואנשים, האם הרצון שלנו מהקדושה או מהאגו? האם אני מבין שאין שליטה אמיתית בלי אור הבורא, למעשה הבורא שולט,