תשרי

א
שרה אמנו; ר' אמנון הפייטן; ר' אליהו חמאווי מארם צובא (דמשק)

ב

ג
גדליה בן אחיקם; ר' יוסף בכור ויטאל;
רבי יצחק אריה זעקל לייב תלמיד ר' נתן אדלר הכהן

ד
רבי יואל היילפרין מאוסטרה

ה
נפתלי בן יעקב אבינו (משבטי י-ה)

ו
רבי אריה, הסבא משפאלי

ז
זבולון בן יעקב אבינו (משבטי י-ה); רבי חנוך משה אנג'ל מירושלים

ח

ט
רבי דוד הלוי המגיד משטעפין, תלמיד הבעש"ט

י
רבי עקיבא; ר' יהודה הלוי אשלג בעל 'הסולם'; רב אחא בריה דרבא;
הנביא זכריה בן יהוידע הכהן

יא
רב טביומי – מר בר רב אשי; רב הונא בריה דמר זוטרא;
רבי אברהם אביש מפרנקפורט;
רבי צבי אריה מאליק תלמיד המגיד מזלוטשוב

יב
רבי אברהם המלאך בן רבי דב בער ממזריטש

יג
רבי שלום שכנא בן אברהם המלאך;
רבי ישראל מסאדיגארע ממשפחת המגיד ממזריטש

יד
רבי ישראל – המגיד מקוזניץ

טו
יעקב אבינו

טז
רבי משה זכותא – הרמ"ז; רבי צבי הירש ממונקאטש;
רבי נתן ממאקווע תלמיד החוזה מלובלין;
רבי שמעון מיאריסלוב תלמיד החוזה מלובלין

יז

יח
רבי נחמן ב"ר שמחה מברסלב;
רבי יצחק אייזיק מלעשנא תלמיד החוזה מלובלין;
רבי הונא בריה דמר זוטרא

יט
רבי אליהו בן רבי שלמה זלמן, הגאון מוילנא;
רבי יעקב יצחק, 'היהודי הקדוש' מפרשיסחא

כ
רבנו יחיאל אביו של רבנו הרא"ש

כא
רבי יחיאל מיכל מרגליות תלמיד הבעש"ט;
רבי מנחם מנדל מפרמישליין תלמיד הבעש"ט;
רבי דוד משה מטשארטקוב בן רבי ישראל מרוז'ין;
רבי משה מדולינא תלמיד הבעש"ט

כב
רבי חנוך בן רבי משה מקורדובה;
רבי עזריאל מקאזין תלמיד המגיד ממזריטש;
רבי שרגא פייבל מגריצע תלמיד רבי שמחה בונם מפרשיסחא

כג

כד
רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, מחבר 'תולדות יעקב יוסף'
+
כה
רבי לוי יצחק מברדיטשב מחבר 'קדושת לוי';
רבי יהודה ליב המגיד מאוסטרהא תלמיד הבעש"ט;
רבי בנימין מזלאזיץ, תלמיד הבעש"ט; רבי משה בעל 'חתם סופר'

כו
רבי אהרון מזיטאמיר תלמיד המגיד ממזריטש;

רבי אשר הגדול מקארלין

כז
רבי יצחק הזקן מבעלי התוספות; ר' יצחק מייזליש תלמיד החוזה מלובלין

כח
רבי ליבר הגדול מברדיטשוב תלמיד הבעש"ט

כט
שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה בן חוניו;
רבי אברהם דוד מבוטשאטש תלמיד בעל קדושת הלוי

ל