א
ר' מנחם מנדל מוויטפסק; ר' נתן שפירא בעל 'מבוא שערים'

ב
ר' שמואל שמעלקא הלוי הורביץ מניקלסבורג;
אברהם דב בער מחמלניק תלמיד הבעש"ט

ג
חוני המעגל; ר' אריה לייב צינץ אייבשיץ

ד

ה

ו
ר' לוי בן גרשום הרלב"ג

ז
ר' שלמה אפרים בעל עוללות

ח
ר' ירחמיאל מפרשיסחא בן היהודי הקדוש

ט

י
עלי הכהן הגדול; רבנו יצחק אלפסי הרי"ף;
ר' שמואל מקאמינקא תלמיד בעל קדושת הלוי

יא
ר' נפתלי צבי מרופשיץ

יב
ר' מסעוד אבוחצירא בן ר' יעקב חבוחצירא

יג

יד
ר' יהודה צבי מסטרעטין; רבי מאיר בעל הנס; רבי יהודה בר אלעאי
ר' ליב בעל ליקוטי מהר"ל

טו
ר' שמואל מקארוב תלמיד ר' אלימלך מליז'נסק
ר' חיים מאיר יחיאל ממגלינצא

טז

יז
ר' משה חיים אפרים מסדילקוב מחבר 'דגל מחנה אפרים'

יח
ר' שמעון בר יוחאי; רבנו משה בן רבי ישראל (רמ"א)
ר' שלמה מקשאנוב תלמיד ר' אלימלך מליז'נסק

יט
ר' מנחם מנדל מרימונוב

כ
ר' מרדכי מטשרנוביל; עלי הכהן; ר' אברהם חיים גאנין מירושלים

כא
ר' יצחק אייזיק בעל רזא מהימנא

כב

כג
ר' יהושע מדינוב תלמיד בעל 'קדושת הלוי'

כד

כה
ר' חיים מקאסוב

כו
רב סעדיה גאון; ר' משה חיים לוצאטו הרמח"ל

כז

כח
אביי ורבא

כט
שמואל הנביא