מגפה

לפרשת הקטורת עם כוונות לחץ כאן    קריאת פרשת הקטורת עם כוונות עוזרת להסיר דינים וקשיים, ובאופן ממוקד אפשר לכוון למשוך ברכה לילדים ולנכדים, וברכה בפרנסה.

הסבר מהי מגפה

זיקה – נקודה למחשבה

פירוש המילה – קשר; חיבור.

כמו כן, זיקה הוא מושג תלמודי בהלכות ייבום השנוי במחלוקת, ומהותו קשר אישות בין הייבם ליבמה שנפלה לפניו לייבום – עוד לפני הייבום. בהלכות קדשים, זיקה היא קשר בין שני חלקי קרבנות המוקרבים יחד, התולה את דיניהם של שני חלקי הקרבנות וכשרותם למזבח או לאכילה זה בזה.

נגיף הזיקה מועבר בעיקר באמצעות עקיצה של יתוש – העקיצה מהוה קשר / חיבור , לא רצוי. הביטוי "עקיצה" בשפת הרחוב מראה על ניצול של הזולת, בדרך כלל נעשה בערמה / יש מחשבה המתכננת את ה"עקיצה". כמו כן לפי הפירוש במסכת יבמות, זיקה הוא קשר לא נכון לפני קיום מצוות היבום, יש שם קשר מיני לא נכון מבחינה רוחנית, כביכול "עקיצה" במקום החיבור הרצוי.

ההנחיה  בדרום אמריקה, הימנעו מהבאת ילדים!  קשורה ישירות ליחסי אישות, יש הכרח מצד המציאות, להתגבר על היצר.

מהי סיבה למגפה?

מתבאר מדברי האר"י בשער הכוונות, דרושי תפילת השחר:
" …כי כל הנשמות של בני אדם, הם ממה שמתברר מן 7 מלכי אדום דמיתו… וכאשר בתוך הבירורים יש קצת פסולת שלא הוברר, זה הפסולת נעשה ארס וסם המוות, הממית לאדם בזמן המגפה. והוא סוד הפסוק ידבק השם בך את הדבר. והעניין הוא כי אותם הקליפות שיש באותם הבירורים כנזכר, הם המכים ונוגפים לאדם בזמן המגפה, ואחר שהיכו אותו, אינם נפרדים ממנו, ותמיד דבוקים עמו, ומקיפין אותו מכל סביבותיו, שיעור כמה אמות. ולא עוד, אלא אפילו באותה השכונה שעומד שם המוכה, או אפילו איזה כלי ומלבוש שלו, צריך להתרחק ממנו, וכל ההולך ומתדבק שם, הוא מתדבק באותם הקליפות הנזכרים, ויכול להינזק. …".
ובהמשך..
בשער הכוונות דרושי תפילת השחר ( דברי המתחיל- והעניין הוא כי סוד הדבר…)
מוסבר שאחת הסיבות למגפה טמון בהסתלקות אורות מסוימים ונשאר הכלי בלי האור; וזהו בדיוק המצב בזמן ספירת העומר.
מה גורם להסתלקות האורות?
כאשר מתנהגים בניגוד לחוקים הרוחניים של היקום, היקום מגיב בהתאם.
מהי הגדרה של מגפה?
כאשר במקום מסוים, כגון עיר, מתים מספר אנשים בכל יום, והמוות איננו טבעי כגון מה שקורה עם שפעת החזירים במקסיקו, הרי זה בגדר מגפה בעיר!
מדוע נקראת "מגפה" ?
כאשר זה קורה במקום מסוים, שבכל יום מספר אנשים מתים מאותה מחלה, יש להישמר ולא לצאת לרחוב העיר, מכיוון שבאותם ימים מלאך המוות שולט ויש לו רשות לנגוף בכל מי שרואה (במקום ציבורי).

מדוע המגפה (שפעת החזירים) התחילה בספירת העומר?
ספירת העומר מייצגת זמן של דין, יש העדר גילוי אור ושפע רוחני. העדר זה משאיר מקום פוטנציאלי לצרות ובעיות. בתקופה זו לפני הרבה שנים, מתו במגפה 24,000 תלמידי רבי עקיבא מכיוון שלא נהגו כבוד זה בזה.

מדוע – שפעת החזירים?

האם יש קשר לביטוי "מתנהג כמו חזיר" או "מתנהג בחזירות" ?
לכל דבר הקורה בעולם יש סיבה, היקום פועל בעיקרון סיבה ותוצאה, שום דבר לא קורה במקרה. התנהגות בחזירות פירושה חוסר התחשבות בזולת! ממש בתקופה זו לפני הרבה שנים מתו תלמידי רבי עקיבא מכיוון שלא נהגו בכבוד זה בזה. יש כאן מוסר השכל וסימן אזהרה חשוב. בכך שמגפה זו מתרחשת בזמן הזה ונקראת בשם הזה, מוסר ההשכל הוא שיש להיזהר מאד בכבודו של הזולת!

באילו כלים רוחניים יש להתמודד?

אמירת פיטום הקטורת בכוונות (מצורף קישור למטה) וכן, על פי האר"י הקדוש, התבוננות וכוונה בכל רגע בצירוף האותיות נגף – בניקוד: נ בשורוק, ג בחיריק, ף בצירי (שער הכוונות דרושי תפילת השחר).

חשיבות אמירת הקטורת
אמר רבי שמעון בר יוחאי, אילו ידעו הבריות כמה גדולה מעלת פיטום הקטורת היו מעטרים אותה ושמים אותה על הראש כעטרת של זהב (זוהר ויקהל דף רי"ח, ע"ב). "אמר הקב"ה לישראל, מכל הקורבנות שאתם מקריבים לפני, אין חביב עלי כקטורת".
בספר הזוהר (ח"ב רי"ב, ב) שיבחו מאוד את מעלת אמירת פיטום הקטורת, שעל ידה ניצלים מכל מיני פורענויות. קטרת = ק- קדושה, ט- טהרה, ר- רחמים, ת- תקווה (מדרש תנחומא).
את קטורת הסמים הקטירו בכל יום פעמיים על מזבח הזהב, פעם אחת בבוקר ופעם אחת בין הערביים. עפ"י המדרש, יש סודות עמוקים בפרשת הקטורת ויכולתה להציל חיים ולה סגולות רבות.
סגולות פרשת הקטורת
כל האומר כל יום "פיטום הקטורת" בשחרית ובערבית, ולא מדלג אפילו תיבה אחת, ומבין את מה שהוא מוציא מפיו, ינצל מכל מיני מאורעות רעים ומהרהורים רעים וממיתה רעה, ויהיה מובטח כל אותו יום שלא יגיע אליו שום נזק, ויינצל מעונשי הגיהינום, ויהיה לו חלק בחיי העולם הבא.
וח"ו בזמן מגפה אין רפואה טובה יותר מפיטום הקטורת. (וזו הייתה המתנה שנתן מלאך המוות למשה רבנו כשעלה לרקיע לקבל את התורה, שנעשה ידידו וגילה לו סוד זה של הקטורת שמסוגל לעצור המגיפה, וכן האמירה בפה עוצרת את המגיפה).
כל מי שיתבונן ויקרא בכל יום את פרשת הקטורת ינצל מכל דברים רעים וכשפים של העולם ומכל פגעים רעים והרהורים רעים ומדין רע וממות, ולא יינזק כל אותו היום והס"א (היצר הרע) לא יוכל לשלוט עליו. וכל מי שמשתדל בו וצריך להתבונן במעשה הקטורת ואם יקרא את פרשת הקטורת בכל יום ויכוון בה, יש לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא ויסתלק המוות ממנו ומהעולם, וינצל מכל הדינים של העולם ומכל רע ומדין של גיהינום ומדינם של מלכויות אחרות. 'במקום ההוא שלא מזכירים בכל יום מעשה הקטורת, הדינין שלמעלה שורין בו, ומיתות ומגפות רבות יש בו, ואומות אחרות שולטין עליו, דכתיב "קטורת תמיד לפני ה"', שפירושו, תמיד היא עומדת לפני הקב"ה יותר מכל עבודות אחרות, כי חביבה היא מעשה הקטורת, והיא יקרה וחביבה לפני הקב"ה מכל העבודות ורצונות הטובות שבעולם.

לפרשת הקטורת עם כוונות לחץ כאן